กิจกรรมการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) หน่วยงานระดับท้องถิ่น และประชาชน

สนข. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองและเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566  สนข. นำโดยนางอิสราภรณ์ เตชะวรากุลวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง    และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ภายในตำบลราชกรูด และตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่างอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Scroll to Top