ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (
Business Development Model)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 5 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เวทีที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เวทีที่ 3 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

เวทีที่ 4 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

เวทีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ได้ที่ https://forms.gle/38Uv77ReEKtUKj829

และที่ คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

E-mail : ehialandbridge.ranongport@gmail.com

ดาวน์โหลดที่นี่

Scroll to Top