รายละเอียดของโครงการ

  • งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ แอ่งจอดเรือ และแอ่งกลับลำเรือ

  •    งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 
  •          *  เขื่อนกันคลื่น 1 ความยาวประมาณ 3,120  เมตร
  •          *  เขื่อนกันคลื่น 2 ความยาวประมาณ 340 เมตร
  •   เขื่อนกันคลื่น 3 ความยาวประมาณ 290 เมตร 6,975 ไร่ ประกอบด้วย
  •          *  พื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ ขนาดประมาณ 5,633 ไร่
  •          *  พื้นที่พัฒนาอเนกประสงค์ ขนาดประมาณ 1,342 ไร่
  •   หน้าท่าเทียบเรือมีความยาวรวมประมาณ 9,350 เมตร
  •   งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบนพื้นที่ถมทะเล       
  •  งานติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ    
Scroll to Top